فیلتر هوای ماشین راهسازی  قطعه‌ای است کاربردی ،در مسیر ورود هوا به سیستم سوخت‌ رسانی ماشین (انژکتور یا کاربراتور ) که داخل محفظه مخصوص فیلتر ، نصب میگردد . همانند یک صافی عمل کرده و مانع ورود ذرات معلق و آلایندگی موجود در هوا به داخل موتور می شود.البته فیلترهای ماشین آلات راهسازی و معدنی تنها به فیلتر هوا محدود نمی شوند و از فیلترهای روغن ، فیلتر تانک هیدرولیک ،فیلتر سروو و …  نیز می توان نام برد.